Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

van Promo4You, Gevestigd te Nieuw-Vennep
(gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam)

Artikel 1 ALGEMEEN

1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoop van goederen en levering van diensten door Promo4You, alsmede op onderhandelingen betreffende zodanige verkoop en levering, ook indien die onderhandelingen niet leiden tot het sluiten van een overeenkomst. Van deze Voorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen en eventuele andere algemene voorwaarden die in de branche gebruikelijk zijn, worden door deze Voorwaarden opzij gezet en gelden uitsluitend voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk door Promo4You aanvaard.

1.2 Op deze Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen Promo4You en Koper is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (1980). Artikel 6:254 lid 1BW is nadrukkelijk uitgesloten.

1.3 Iedere rechtsvordering ingevolge een Overeenkomst tussen Promo4You en Koper zal worden ingesteld voor de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij Promo4You de wettelijke competentieregels wenst te volgen, een en ander met behoud van het recht van hoger beroep en cassatie.

1.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt, dat in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper en koper strijdig zijn de bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper prevaleren.

Artikel 2 AANBIEDING EN ORDERS

2.1 Elke aanbieding of prijsnotering door Promo4You geldt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod en kan Promo4You niet binden. Promo4You wordt slechts gebonden voor zover zij de order, die de Koper op zodanige aanbieding of notering laat volgen, schriftelijk aanvaardt.

2.2 Alle opgaven door Promo4You van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan, maar Promo4You kan er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de desbetreffende producten. Wanneer Koper aantoont dat de geleverde producten zodanig afwijken van de opgaven van Promo4You of van de monsters, tekeningen of modellen, dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft Koper het recht de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover deze ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

2.3 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon of een rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van de orderbon/bestelling – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 3 PRIJZEN

3.1 Tenzij anders aangegeven worden alle prijzen uitgedrukt in Euro’s exclusief B.T.W. van toepassing.

3.2 Alle prijzen zijn gebaseerd op ’af Fabriek / Centraal Magazijn’ Promo4You, vrachtkosten bedragen € 7,50 per verzonden doos (binnen NL), ook bij deelleveringen wordt op de vervolgzending vrachtkosten berekend.

3.3 Elke stijging van de prijs van de door Promo4You voor haar producten en diensten gebruikte grondstoffen, halffabricaten en/of andere goederen en/of diensten, alsmede elke ongunstige wijziging van de koers van de valuta waarin Promo4You haar leveranciers moet betalen ten opzichte van de valuta waarin Koper haar moet betalen, mag Promo4You door berekenen aan Koper. Indien dit geschiedt binnen 3 maanden na de aanvaarding van de order is Koper gerechtigd de overeenkomst voor de toekomst te (doen) ontbinden.

Artikel 4 BETALING

4.1 Betalingen aan Promo4You dienen contant en zonder korting aan Promo4You te geschieden. Koper is niet gerechtigd tot opschorting van betalingsverplichtingen, tenzij de wet een dergelijk recht dwingend voorschrijft. Bij speciale producties van goederen dient minimaal 50% van de goederenwaarde aanbetaald te worden.

4.2 Koper is niet gerechtigd tot verrekening.

4.3 Tenzij anders overeengekomen dient aan Promo4You te worden betaald voor levering of uiterlijk bij levering van de goederen of diensten, dan wel in geval van facturering bij of na levering, binnen 8 of 30 dagen na de factuurdatum – alle betalingstermijnen zijn uitsluitend geldig indien schriftelijk overeengekomen.

4.4 Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4.5 Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00. Indien verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

Artikel 5 LEVERING

5.1 Door Promo4You opgegeven leveringsdata zijn bij benadering en missen contractuele betekenis. Promo4You is niet aansprakelijk jegens Koper wegens verzuim om te leveren op bepaalde tijdstippen. Indien levering niet plaatsvindt binnen vier weken daarna, is Koper gerechtigd de order te annuleren en hetgeen hij daarop reeds betaald mocht hebben terug te vorderen.

5.2 Promo4You heeft te allen tijde het recht in gedeelte te leveren.

5.3 Behoudens het bepaalde in artikel 5.4 zijn de goederen vanaf het moment dat de goederen het bedrijfsterrein van Promo4You, c.q. het centraal magazijn verlaten om aan Koper te worden afgeleverd, geheel voor rekening en risico van Koper. Op hetzelfde moment worden de goederen geacht te zijn geleverd met inachtneming van al het bepaalde in deze algemene voorwaarden en behoudens anders overeengekomen.

5.4 Ingeval van niet of niet tijdig afnemen van de goederen door Koper, zal Promo4You de goederen voor rekening en risico van Koper opslaan en Koper gedurende twee weken in gelegenheid stellen de goederen alsnog af te nemen en weg te halen van de plaats waar Promo4You deze aldus heeft opgeslagen. Alle kosten die voor Promo4You uit het niet of niet tijdig afnemen van Koper voortvloeien zijn voor rekening van Koper. Indien Koper de goederen niet binnen voornoemde termijn van twee weken afneemt, is Promo4You gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, dan wel nakoming te vorderen. Promo4You heeft daarnaast het recht om volledige schadevergoeding van Koper te vorderen.

5.5 Afroeporders moeten worden afgenomen binnen de overeengekomen termijnen, bij gebreke waarvan Promo4You gerechtigd is het nog niet uitgeleverde gedeelte van de order ineens te leveren en prijsverhogingen aan Koper in rekening te brengen.

5.6 In alle gevallen waarin goederen c.i.f of f.o.b. of met gebruik van een andere internationale handelsterm worden verkocht, wordt deze term verstaan in overeenstemming met de Incoterms 1990, behoudens in zoverre deze afwijken van deze Voorwaarden.

Artikel 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1 De eigendom van de verkochte zaken gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Koper nadat deze hetgeen hij ter zake van deze zaken aan Promo4You verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, renten, belastingen en kosten, alsmede eventuele ter zake van de zaken verrichte of te verrichten werkzaamheden. Ieder bedrag dat van Koper wordt ontvangen, zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Promo4You op Koper mocht hebben ten aanzien van welke Promo4You in dit artikellid niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van Koper wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde renten en kosten als bedoeld in artikel 4.4.

6.2 Voordat de eigendom van de zaken op Koper is overgegaan, is Koper niet gerechtigd de zaken aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Koper is slechts gerechtigd de zaken, waarvan Promo4You eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover deze in het kader van Kopers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

6.3 Tot deze betaling zal Koper de goederen slechts bezitten als houder voor Promo4You en zal hij de goederen van andere goederen afgezonderd en aangeduid als in eigendom toebehorend aan Promo4You, opslaan en opgeslagen houden.

6.4 Promo4You wordt eigenaar van alle goederen waarin de geleverde goederen worden verwerkt of die door of met behulp van de geleverde goederen tot stand worden gebracht of worden gewijzigd.

6.5 Promo4You behoudt zich het recht voor om elk goed waarvan de eigendom nog niet aan Koper is overgegaan weer in bezit te nemen en Koper geeft hierbij voor dit doel een onherroepelijke volmacht aan Promo4You en haar vertegenwoordigers om alle bedrijfsterreinen te betreden. Dit recht zal voortbestaan ongeacht de nietigverklaring of ontbinding om welke reden dan ook van de overeenkomst tussen Promo4You en Koper.

Artikel 7 OVERMACHT

7.1 Leveringen mogen geheel of gedeeltelijk worden opgeschort of geannuleerd door Promo4You indien de productie, het vervoer en of de levering van de goederen of diensten voor Promo4You wordt belemmerd, vertraagd, onmogelijk gemaakt of oneconomisch gemaakt door feiten of omstandigheden die zich buiten de invloedssfeer van Promo4You voordoen, ongeacht of deze feiten en omstandigheden voorzien waren of voorzien konden worden op het moment dat de order door Promo4You werd geaccepteerd. Promo4You is niet aansprakelijk jegens Koper voor enig verlies of enige schade die Koper mogelijk zou lijden als gevolg van een dergelijke opschorting of annulering.

Artikel 8 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Indien Promo4You goederen levert die grotendeels door derden zijn gefabriceerd, kan Promo4You geen verdergaande garantie aan Koper verstrekken met betrekking tot de kwaliteit en/of goede werking van deze goederen dan de garantie die Promo4You van haar leverancier heeft bekomen.

8.2 Koper zal de geleverde goederen direct en volledig inspecteren. Afwijkingen in het aantal verpakkingen en/of colli dienen direct aan Promo4You te worden medegedeeld en, wanneer van toepassing, op de vrachtbrief te worden aangetekend. Afwijkingen in het aantal goederen in de verpakkingen en/of colli en gebreken die zich bij het openen van deze verpakkingen en/of colli openbaren of kunnen openbaren, dienen binnen acht dagen na de levering aan Promo4You te worden gemeld. Ieder gebrek dat zich later openbaart en dat Koper niet reeds eerder had kunnen ontdekken dient Koper uiterlijk op de achtste dag na de ontdekking daarvan of na het moment dat het betreffende gebrek ontdekt had kunnen worden aan Promo4You te melden. Indien Koper niet conform de verplichtingen van dit artikellid handelt, vervalt ieder vorderingsrecht van Koper ter zake.

8.3 Promo4You is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Koper of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs – of milieuschade.

8.4 De aansprakelijkheid van Promo4You jegens Koper, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de desbetreffende contractsom (exclusief BTW), of bij gebreke daarvan tot het bedrag dat Promo4You van haar verzekeraar ter zake ontvangt.

8.5 De aansprakelijkheidsbeperkingen in 8.3 en 8.4 blijven buiten toepassing indien de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Promo4You of haar leidinggevend personeel.

8.6 Behoudens in geval van grove schuld op opzet van Promo4You of haar leidinggevend personeel, zal Koper Promo4You vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de verkochte zaken en/of diensten, c.q. voortvloeiende uit het gebruik van deze zaken en/of diensten.

Artikel 9 RETOURZENDINGEN

9.1 Monster bestellingen en door u foutief bestelde goederen kunnen NIET geretourneerd worden.

Alle door u gedane bestellingen zijn definitief en geleverde goederen kunnen niet geretourneerd worden.

9.2 Aangeboden retourzendingen zonder akkoord en ongefrankeerde zendingen worden geweigerd en op uw kosten geretourneerd aan u.

Artikel 10 ONTBINDING

10.1 Indien Koper nalaat al zijn schulden tijdig te voldoen of hierover een akkoord met zijn schuldeisers sluit of indien Koper onderworpen wordt aan maatregelen die volgens het daarop toepasselijk recht genomen kunnen worden met betrekking tot schuldenaren die niet al hun schulden willen of kunnen voldoen of als Koper nalaat enige verplichting onder enig contract met Promo4You te voldoen, is Promo4You bevoegd, naar haar keuze:

– verzending van te leveren goederen en/of diensten uit te stellen en vervoer te onderbreken totdat betaling naar haar uitsluitend en redelijk oordeel voldoende zeker is gesteld en/of al haar betalingen op te schorten en/of

– door enkele schriftelijke kennisgeving elk van haar overeenkomsten met Koper met terugwerkende kracht te ontbinden, onverminderd haar andere rechten onder welke overeenkomst met Koper dan ook.

10.2 Behoudens in geval van een consumentenkoop, is de toepasselijkheid van artikel 6:278 BW nadrukkelijk uitgesloten indien Promo4You enige overeenkomst met Koper ontbindt of anderszins een stoot tot ongedaan making geeft als bedoeld in lid 2 van dat artikel.

Artikel 11 UITOEFENING VAN OPSCHORTINGS-, ONTBINDINGS EN VERNIETIGINGSRECHTEN

11.1 Indien Promo4You op basis van de omstandigheden die haar op dat moment bekend hadden moeten zijn in alle redelijkheid meent rechtsgeldig een opschortings-, ontbindings-, en/of vernietigings recht te kunnen uitoefenen, is Promo4You niet gehouden tot enige (schade)vergoeding aan Koper, en in ieder geval niet tot betaling van wettelijke rente in het geval later mocht komen vast te staan dat zij bedoeld(e) recht(en) niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.

Artikel 12 KENNISGEVINGEN

12.1 Elke kennisgeving die hierin is voorgeschreven wordt geacht te hebben plaats gehad wanneer deze verzonden is per aangetekende brief, gericht aan de betrokken partij ter plaatse van haar voornaamste vestiging of laatst bekende adres.

Artikel 13 GESCHILLEN

13.1 Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel op gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands Recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Burgerlijke Rechter in Amsterdam.

Handling- en verzendkosten: € 15,00 per levering. Franco levering: vanaf € 750,00 (uitsluitend binnen NL)

Alle prijzen exclusief 21% BTW tenzij anders vermeld of overeengekomen.